czwartek, stycznia 11, 2007

(Mk5) Wymiana sprzęgła i koła zamachowego, cz. 2 / Replacing flywheel and clutch, part 2

Podziękowania dla Drivbiwire (tdiclub.com) za informację o instalacji G60/VR6 w Mk4 i dla Chrisa za pomoc we wrzuceniu tego wszystkiego do środka.
---
Thanks go to Drivbiwire (tdiclub.com) for the info about installing G60/VR6 in Mk4 and to Chris for helping me out to put it all back.


Część 1: Specjalne narzędzia / Part 1: Special tools needed

Pozostałe narzędzia / other tools needed:
1. Nasadka M21 (do odkręcenia śruby mocującej do belki zawieszenia) / Socket M21 (to unbolt the sub-frame bolt)
2. Klucz dynamometryczny (do 100Nm) / Torque wrench (up to 80 ft-lb)
3. Nasadka: M18 długa (od odkręcenia rozrusznika) / Sockets: M18 deep (to unbolt the starter)
4. Klucz dwunastopunktowy M12 (do odkręcenia koła zamachowego) / Triple Square Socket M12 (to unbolt the flywheel)
5. Klucz dwunastopunktowy M8 (do odkręcenia półosi) / Triple Square Socket M8 (to unbolt the axles)
6. Nasadka Allen M5 (do odkręcenia obudowy filtra powietrza) / Allen Socket M5 (to unbolt the air filter box)
7. Nasadka M9 dwanaście punktów (do odkręcenia tarczy dociskowej) / Socket M9 twelve points (to unbolt the pressure plate)
8. Nasadki: TORX 20 i TORX 30 (do odkręcenia osłon) / Sockets: TORX 20 and TORX 30 (to remove belly pan and lower right cover)
9. Nasadki: M10, M13, M16, M17, M18 / Sockets: M10, M13, M16, M17, M18
10. Klucz do zdejmowania opasek zaciskowych / Spring clamp removal tool
11. Podpórki/stojaki do samochodu / Jack stands
12. Podnośnik hydrauliczny (do podparcia dyferencjału) + standardowy podnośnik (do odsunięcia silnika od belki zawieszenia) / Hydraulic jack (to support the differential) + factory jack (to move the engine away from the subframe)
13. Kilka elastycznych linek do podwieszenia wykręconych półosi i kilku innych elementów / Bungee ropes to hang the unbolted drive axles and few other things
14. Śrubokręt krzyżakowy / Philips screwdriver
15. Gumowy młotek / Rubber mallet

A więc zaczynamy / So here we go:

1. Odłączenie akumulatora / Disconnecting battery:
Najpierw Masa (M10)... / Ground first (M10)...
...potem Plus (M10) / ...then Positive (M10)


2. Osłona silnika / Top engine cover:


Pociągnąć osłonę do góry. / Pull up the engine cover.

3. Filtr powietrza / Air filter:
Ja wykonałem w tym miejscu skrót wyciągając filtra powierza i półkę akumulatora w całości, ale sugeruję zrobić to oddzielnie wg poniższego opisu. / Personally I made a short cut removing filter box and battery shelf together, but I suggest to do it separately as described below.Odpiąć przepływomierz / Disconnect MAF
Zdjąć opaskę zaciskową dolotu do turbiny i odłączyć rurę / Remove the spring clamp from turbo intake and disconnect the pipe.Otworzyć komorę zasysanie zimnego powietrza. / Open the cold air suction box.Odłączyć rurę łączącą z obudową filtra. / Disconnect the pipe connecting the box with the air filter box.Odkręcić śrubę mocujące obudowę filtra (Allen M5, 10Nm) / Unbolt the air filter box (Allen M5, 89 in-lb).Odłączyć doprowadzenie ciepłego powietrza z nad kolektora. / Disconnect the pipe sucking hot air from the exhaust manifold area.Odłączyć rurkę wentylacji układu próżniowego / Disconnect the vacuum venting pipe.

Obudowa filtra jest zamocowana na półce akumulatora przy pomocy dwóch kotw przechodzących przez gumowe przypusty. Żeby wyciągnąć obudowę filtra nie trzeba odkręcać wieka (8 śrub krzyżakowych, 9Nm) i wyciągać wkładu - wystarczy mocno pociągnąć całą obudowę. Ja przy instalacji otworzyłem, bo po piersze byłem ciekawy ile brudu jest na filtrze (zalecana wymiana co 40 tys. mil) a po drugie chciałem mieć pewność, że dobrze zamocuje obudowę z powrotem.
---
The air filter enclosure is attached to battery shelf with two anchors going through rubber rings. To pull it out it is not necessary to open the top (8 Phillips bolts, 80 in-lb) and remove the filter itself - it is enough to pull the whole enclosure strongly. I opened the box when I was installing it as I was curious how much dirt there was on the filter (the suggested replacement every 40k miles) and I wanted to be sure I properly attached it back.

4. Akumulator / Battery:


Odkręcić śrubę mocującą akumulator (M13, 20Nm) i wyjąć akumulator (uwaga, bydle jest dość ciężkie :-). / Unbolt the battery retainer (M13, 15 ft-lb) and remove the battery (be careful, this beast is quite heavy :-).

5. Półka pod akumulatorem / Battery shelf:


Wyciągnąć przednią cześć osłony akumulatora. / Remove front part of battery shelf.Odkręcić 3 śruby (M10, 20Nm) mocujące półkę akumulatora: dwie pod akumulatorem, jedna między lewym reflektorem, skrzynką bezpieczników i filtrem powietrza.
---
Remove 3 bolts (M10, 15 ft-lb) keeping the battery shelf to the chassis: two under the battery and one between left headlight, fuse box and air filter box.Otworzyć skrzynkę bezpieczników. / Open the fuse box.Odkręcić pierwszy (od strony silnika) kabel (M10). / Unbolt first (from the engine side) cable (M10).Wyjąć półkę akumulatora i rozkoszować się widokiem wnętrzności :-). / Remove battery shelf and enjoy the guts :-).

6. Linki i mechnizm wybierający / Shifting cables and shifter


Zdjąć 3 zatrzaski zabezpieczające / Remove 3 clips.Zdjąć kable i wyjąć część mechanizmu wybierającego / Remove cables from shifter and remove part of the shifter.Wcisnąć mechanizm i przekręcić w górę bolec blokujący, aż wejdzie do środka i zablokuje mechanizm. / Push selector down and turn the pin up until it blocks the selector.Odkręcić mechanizm wybierania (M13, 23Nm, zawsze wymienić: N 909 083 01) / Unbolt the shifter (M13, 17 ft-lb, always replace: N 909 083 01).Wyciągnąć mechanizm wybierania - siedzie dosyć mocno, więc można delikatnie przywalić gumowym młotkiem. / Pull the shifter - it is quite tightly installed so few delicate hits with a rubber mallet might help.Odkręcić 3 śruby (M13, 20Nm) mocujące wsporniki linek do skrzyni biegów. Podwiesić linki, żeby nie przeszkadzały. / Unbolt 3 bolts (M13, 15 ft-lb) keeping the cables retainer to the transmission. Using bungy ropes hang the cables.

7. Odkręcenie górnego wspornika skrzyni / Removing the upper transmission support
Odkręcić 2 śruby (M13, 20Nm + 90deg, zawsze wymienić: N 101 424 02) mocujące górny wspornik skrzyni / Unbolt 2 bolts (M13, 15 ft-lb + 1/4 rev, always replace: N 101 424 02) of the upper transmission support.

8. Odkręcenie cylinderka sprzęgła / Removing the clutch slave cylinder
Odkręcić 2 śruby (M13, 20Nm) mocujące cylinderek sprzęgła. Wyjąć metalową rurkę z gumowego wspornika i podwiesić całość na linkach, żeby nie przeszkadzało.
---
Unbolt 2 bolts (M13, 15 ft-lb) of the clutch slave cylinder. Remove metal pipe from the rubber retainer and hang the whole thing using bungy ropes.

9. Wyjęcie rozrusznika / Removing the starter


Odkręcić nakrętkę (M13, 15Nm) mocującą kabel masy / Unbolt nut (M13, 11 ft-lb) of ground connection.Odłączyć wtyczkę przy rozruszniku. / Unplug the starter connector.Zsunąć gumową osłonę. / Slide rubber cover.Odkręcić kabel zasilający (M13, 15Nm). / Unbolt the power cable (M13, 11 ft-lb).Odłączyć czujnik biegu wstecznego. / Unplug the reverse gear sensor.


To jest najepszy moment na podniesienie samochodu. Poluzować śruby lewego przedniego koła (M17), zaciągnąć ręczny, podłożyć podkładki pod tylne koła, podnieść przód w miarę wysoko, podeprzeć samochód stojakami (koniecznie!). Zdjąć dolną osłonę (3 śruby TORX 30, 8 śrub TORX 20 - u mnie po naprawach w serwisie ostało się ino 6 śrub TORX 20) i lewe przednie koło (M17).
---
This is the best moment to raise the car. Loosen the left front wheel lugs (M17), engage hand-brake, block the rear wheels, raise the front quite high, support the raised front with jack stands (yes, jack stands!). Remove lower belly pan (3 bolts TORX 30 and 8 bolts TORX 20 - there are only 6 TORX 20 bolts left in my car after warranty repairs) and left front wheel.
Od dołu: Odkręcić wspornik kabli (M13, 15Nm). / From the bottom: Unbolt the cable retainer (M13, 11 ft-lb).Od dołu: Odkręcić dolną śrubę rozrusznika (M18 głęboki, 80Nm) / From the bottom: Unbolt the starter lower bolt (M18 deep, 59 ft-lb).Od góry: Odkręcić górną śrubę rozrusznika (M18 głęboki, 80Nm). Wyjąć rozrusznik. / From the top: Unbolt the starter upper bolt (M18 deep, 59 ft-lb). Remove the starter.

9. Prawe dolne nadkole / Right lower wheel liner


Odkręcić 8 śrub (TORX 20) mocujących lewe dolne nadkole: 5 wewnątrz, 3 od spodu (u mnie były tylko 2 od spodu). / Remover 8 bolts (TORX 20) keeping the left lower wheel liner: 5 next to wheel, 3 from the bottom (in my car there were only 2 from the bottom).

10. Wydech / Exhaust


Odkręcić łącznik mocujący przednią część wydechu z tylną (2 śruby M13, 25Nm). / Unbolt the connector between the down-pipe and rear exhaust (2 M13 bolts, 18 ft-lb).Zsunąć łącznik i rozłączyć wydech. / Slide the connector and disconnect the exhaust.Odkręcić 2 śruby (M13, 25Nm) mocujące przednią część wydechu do belki zawieszenia. / Unbolt 2 bolts (M13, 18 ft-lb) keeping the exhaust to the sub-frame.

11. Półosie / Axles


Korzystając z pomocy trzeciej nogi (żywej lub mechanicznej :-) wcisnąć pedał hamulca i odkręcić 12 śrub (M8 dwanaście punktów, 40Nm, zawsze wymienić: 893 407 237) mocujących półosie do kołnierzy dyferencjału. / Using a third leg (alive or mechanical :-) push the brake pedal and unbolt 12 bolts (Triple square M8, 30 ft-lb, always replace: 893 407 237) attaching axles to the differential flanges.Podwiesić półosie na linkach, żeby nie uległy uszkodzeniu wisząc pod własnym ciężarem. / Using bungy ropes, hang the axles to avoid damaging.

12. Układ napędowy / Power-train


Oprzeć wspornik silnika na błotnikach. Upewnić się, że się nie rusza. Przymocować łańcuchy do zaczepów na silniku. / Put the engine support on the fenders. Make sure it does not move. Attach the chains to the hangers.


U mnie był problem, bo łańcuch miał za duże oczka, żeby go przepuścić przez zaczep. Kupiłem więc dwie 1/2" śruby z nakrętkami i przykręciłem do zaczepów. I jeszcze jedno: prawe oczko jest przed silnikiem (nad alternatorem), a lewe za silnikiem (pod rurą ssącą). Za cholerę nie mogłem się dostać do tego z tyłu. Na szczęście jak wymieniali w serwisie koło zamachowe udało mi się podpatrzyć gdzie oni zaczepili. Odkręcili prawy przedni zaczep osłony silnika (nad filtrem oleju).
---
I had a problem because the chain was too wide to put through the hangers. So I bought 1/2" bolts and nuts and bolted the chain to the hangers. And one more thing: the right hanger is in front of the engine (over the alternator), while the left one is behind the engine (below intake pipe). I was not able to attach the chain to the rear one, but when I had my flywheel serviced I noted how they hanged the engine. They unbolted the front right retainer of the top engine cover (over the oil filter).
Odkręcić mocowanie skrzyni do półki zawieszenia (2 śruby M16, 40Nm + 90 deg, zawsze wymienić: N 104 548 01 i N 102 048 04 oraz śruba M21, 100Nm + 90 deg, zawsze wymienić: N 105 580 01). / Unbolt a tranny support to sub-frame (2 bolts M16, 30 ft-lb + 1/4 rev, always replace: N 104 548 01 and N 102 048 04 and 1 bolt M21, 74 ft-lb + 1/4 rev, always replace: N 105 580 01).Podciągnąć silnik lekko w górę na łańcuchach i odkręcić 2 górne śruby (M18, 60Nm + 90 deg, zawsze wymienić: N 105 524 01) lewego mocowania napędu. / Using the engine support, raise the engine slightly and unbolt 2 upper bolts (M18, 44 ft-lb + 1/4 rev, always replace: N 105 524 01) of left engine mount.


Moja uwaga: jakiś idiota zaprojektował wspornik do którego się wkręca jednorazowe śruby z aluminium. Polecam sprawdzić w jakim stanie jest gwint przed przykręceniem tych dwóch śrub z powrotem, bo może się okazać, że będzie trzeba wymienić wspornik (u mnie przy wymianie skrzyni tego nie zrobili, ale jak zmieniali sprzęgło to już tak). U mnie zmiana 5-tego biegu na coś szybszego będzie oznaczać wymianę wspornika.
---
My remark: some idiot designed a support that keeps stretch bolts to be made of alloy. I recommend to check the threads before installing it back, as the support might require a replacement (it was not replaced when shop replaced transmission, but it was replaced when the flywheel was changed by the shop). My 5th gear conversion means replacement for sure.
Opuścić napęd na łańcuchach i odkręcić 3 boczne śruby (M16, 40Nm + 90 deg, zawsze wymienić: N 102 415 01) lewego mocowania napędu. / Lower the engine and unbolt 3 side bolts (M16, 30 ft-lb + 1/4 rev, always replace: N 102 415 01) of left engine mount.

13. Skrzynia biegów / Transmission


Podeprzeć skrzynię biegów podnośnikiem. / Support the transmission with jack.

Odkręcić tylną osłonę koła zamachowego (u mnie nie było). Unbolt the rear flywheel cover (mine was gone).

Odkręcić 4 dolne śruby mocujące skrzynię do silnika: 3 śruby (M16, 40Nm) i 1 śruba (M18, 80Nm). / Unbolt 4 lower tranny-to-engine bolts: 3 bolts (M16, 30 ft-lb) and 1 bolt (M18, 59 ft-lb).

Odkręcić 2 górne śruby (M18, 80Nm) mocujące skrzynię do silnika. / Unbolt 2 upper tranny-to-engine bolts (M18, 59 ft-lb).

Wysunąć skrzynię biegów z wału korbowego. / Slide the tranny from the crankshaft.


Brzmi to wszystko bardzo prosto, ale nie jest. Trzeba się trochę napocić, żeby rozłączyć skrzynię biegów. Warto zrobić tak: przy pomocy oryginalnego podnośnika włożonego pomiędzy blok silnika (ale blok, a nie miskę olejową!) i półkę zawieszenia przesunąć lewą stronę silnika do przodu. Korzystając z kolejnego podnośnika podnieść dyferencjał do góry. Wysunąć skrzynię lekko do tyłu, wyjąć z wału i przesunąć do tyłu, żeby odczepić kołnierz dyferencjału.

Skrzynia ma ostre zakończenia na obudowie. Trzeba uważać na ręce i na gumowe elementy, np. rurę od interqlera.
---
It sounds very easy, but it is not. It requires some effort to disconnect the transmission. I did it the following way: using the oem jack placed between engine block (make sure it is block, not the oil pan!) and sub-frame, move the left side of the engine frontwise. Using second jack, raise the differential up. Slide the transmission out, starting from the front. Once the crankshaft is free, slide it back to release the differential flange.

Tranny case has some sharp edges. Be careful with your hands and the rubber engine parts, e.g. intercooler pipes.
Opuścić skrzynię i odsunąć na bok. / Lower the tranny and move aside.

A tu kilka zdjęć oryginalnego zestawu. / Few shots of original setup.

14. Tarcza dociskowa / Pressure plate


Zablokować koło zamachowe używając specjalnego narzędzia włożonego w otwór w kołnierzu bloku silnika. Odkręcić 6 śrub (M9 dwanaście punktów) tarczy dociskowej. / Lock the flywheel using the special tool inserted into one hole in the engine flange. Unbolt 6 bolts (M9 twelve points) of pressure plate.

15. Koło zamachowe / Flywheel


Odkręcić 6 śrub (M12 dwanaście punktów) mocujących koło zamachowe do wału korbowego. / Unbolt 6 bolts (M12 triple point) attaching the flywheel to the crankshaft.

Porównanie: Zestaw fabryczny i G60/VR6 / Comparison: stock setup and G60/VR6 kit


Koło zamachowe: standard i G60. / Flywheel: stock and G60.Tarcza sprzęgła: standard i VR6. / Clutch disk: stock and VR6.

Tarcza dociskowa: standard i VR6. / Pressure plate: stock and VR6.

Instalacja / Assembly

Koło zamachowe / Flywheel


Założyć koło zamachowe G60 i wkręcić ręką śruby z zestawu. Otwory pasują tylko w jeden sposób. Zablokować koło specjalnym narzędziem i dokręcić śruby (M17, 60Nm + 90 deg) kluczem dynanometrycznym.
---
Attach the flywheel G60 and bolt it by hand using the kit bolts. The holes match only one way. Lock the flywheel and bolt it (M17, 44 ft-lb + 1/4 rev) with torque wrench.

Tarcza sprzęgła / Clutch disk


Włożyć narzędzie centrujące w tarczę sprzęgła. Włożyc całość w otwór w wale korbowym. / Insert the centering tool in the clutch disk and in the crankshaft hole.

Tarcza dociskowa / Pressure plate


Założyć tarczę dociskową (pasuje tylko w jeden sposób) i dokręcić śruby (po 2-3 obroty na raz) rękami. Dokręcić 6 śrub (M9 dwanaście punktów, 20Nm) kluczem dynamometrycznym.
---
Attach the pressure plate (fits one way only) and bolt it by hand, each bolt 2-3 revs at a time. Torque 6 bolts (M9 twelve points, 15 ft-lb) using torque wrench.

Łożysko dociskowe / Release bearing
Zdjąć dzwignię sprzęgła, odczepiając sprężynę zawiasu i wymienić łożysko.
---
Unhook the retaining spring, remove the clutch operating lever and replace the bearing.

A tu kilka zdjęć nowego zestawu. / Few shots of new setup.

Pozostała część instalacji w kolejności odwrotnej do opisanej powyżej, z kilkoma uwagami: / The rest of assembly is the reversal order of the disassembly describe above, with few comments:

1. Zdecydowanie lepiej robić całe to ćwiczenie w dwie osoby. Mnie się udało samodzielnie wyjąć skrzynię, ale włożyć już nie byłem w stanie. Chris mi pomógł. / It is recommended to do the whole exchange with someone assisting. I was able to pull the tranny out on my own, but I was not able to put it back. Chris helped me with that.

2. Instrukcja zaleca wymianę śrub i nakrętek na nowe. Poniżej lista śrub i nakrętek, które wymieniłem. / The repair manual suggests to replace the unbolted nuts and bolts with new ones. Below is the list of bolts and nuts I have replaced.

3. Nowy zestaw jest głośniejszy i powoduje większe wibracje. Zostałeś ostrzeżony :-). / New kit is louder and makes more vibrations. You have been warned :-).

Nr części
Part no.
Typ
Type
Ilość
Amount
Lokalizacja
Location
Moment
Torque
N 909 083 01 M18x1.5x18 1 Mechanizm zmiany biegów
Shifter
23Nm
17 ft-lb
N 101 424 02 AM8x45-V 2 Górny wspornik skrzyni
Tranny upper mount
20Nm + 90 stopni
15 ft-lb + 1/4 rev
893 407 237 M8x48 12 Półoś
Axle
40Nm
30 ft-lb
N 105 580 01 M14x1.5x70 1 Półka zawieszenia
Sub-frame
100Nm + 90 stopni
74 ft-lb + 1/4 rev
N 104 548 01
N 102 048 04
MA10x75-SW16W
M10x35-PC-SW16
1
1
Półka zawieszenia
Sub-frame
40Nm + 90 stopni
30 ft-lb + 1/4 rev
N 105 524 01 M12x1.5x70 2 Lewe zawieszenie silnika, góra
Left engine mount, upper
60Nm + 90 stopni
44 ft-lb + 1/4 rev
N 102 415 01 M10x70 3 Lewe zawieszenie silnika, bok
Left engine mount, side
40Nm + 90 stopni
30 ft-lb + 1/4 rev
Dwóch chłopów i samochód :-). Chris, dzięki za pomoc. / Two men and a car. Chris, thanks for your help.
Anonymous zgr3doo na to / said:

no czesc ja dzisiaj wykrecilem skrzynke u siebie B5 1.8 benzyna nie bylo tak zle spodziewalem sie wiekszej masy calosci jutro wymiana sprzegla i bede to skrecal. Odnosnie tych srob aluminiowych przy wspornikach to podejrzewam ze chodzi o elektroujemnosc poprostu zmiana metalu w tym miejscu byla by przyczyna korozji fakt mogli by to jakos inaczej zaprojektowac ale jest jak jest :) pozdrowienia z londynu hej

11:39 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Cześć! Profesjonalne opracowanie tematu! Bardzo użyteczne informacje. Trafiłem na Twojego bloga szukając informacji o budowie sprzęgła w VW Mk5 TDI (BXE). Latem przy temperaturach powyżej 20 C i po rozgrzaniu silnika słyszę dziwne skrzypienie przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła. Na wyłączonym silniku skrzypienie jest słabsze. Czasami na pedale czuć dziwny efekt jakby w układzie była woda z piaskiem. Poza tym sprzęgło pracuje bez zarzutu. Czy spotkałeś sie z czymś takim?

4:44 AM  
Anonymous Anonimowy na to / said:

Mała uwaga: sprzęgło od VR6 jest głośniejsze, bo przystosowane do 6-cylindrowego silnika. U siebie założyłem sprzęgło od G60 (to samo co w 1Z) i nie jest głośniejsze niż oryginalny zestaw.

Pozdrawiam

11:00 PM  
Anonymous Admech na to / said:

Super poradnik. Krok po kroku dokładnie i rzetelnie jak wymienić sprzęgło i oto chodziło!

12:08 AM  
Anonymous Filtry hydrauliczne na to / said:

Dokłada instrukcja

2:37 PM  

Prześlij komentarz

<< Powrót / Close